Menu

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van New Edition Home B.V., statutair gevestigd te Alkmaar,
kantoorhoudende aan de Hendrik Figeeweg 1-0004, te 2031 BJ Haarlem.
New Edition Home B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 60869046.
1 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en op alle door New Edition Home B.V. (hierna: 'NEH') aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken en, in een voorkomend geval, het verrichten van diensten en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten.

2. Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet (mogelijke) algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna: de afnemer), ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van NEH. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de afnemer door NEH uitdrukkelijk, schriftelijk, is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de afnemer niet in strijd komen met het bepaalde in de algemene voorwaarden van NEH.

3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over 'afnemer' moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke- of rechtspersoon die tot NEH in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met NEH gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met NEH een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder 'afnemer' ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

4. Wanneer enige bepaling van deze voorwaarden onverhoopt nietig zou zijn of zou worden vernietigd, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling benadert.

5. Indien NEH niet steeds de stipte naleving van de onderhavige voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of NEH het recht zou verliezen in toekomstige gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2 AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven. De overeenkomst tussen NEH en afnemer komt tot stand wanneer NEH de door afnemer verstrekte opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan afnemer. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met NEH (of ondergeschikten van NEH) bindt NEH niet dan nadat en voor zover zij door NEH schriftelijk aan koper zijn bevestigd.

2. Van door NEH gedane offertes maken deel uit - met name ook voor wat betreft het in het vorige lid bepaalde-: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven e.d., alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door NEH in dit verband gemaakte monsters, eigendom van NEH, moet op verzoek van NEH aan haar worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NEH niet worden gekopieerd en/of aan derden afgegeven. Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten geldt het bepaalde in artikel 10. 3. Indien de order waarop de offerte betrekking heeft niet binnen 4 (vier) weken na de dag waarop de offerte is aangeboden bij NEH is geplaatst, kan NEH de kosten die voor haar aan het doen van de desbetreffende offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde monsters, aan de afnemer in rekening brengen.

3. De afnemer moet, waar het de door NEH verstrekte gegevens, maten en gewichten, kleur, kleurechtheid en dergelijke betreft in hun offertes, afbeeldingen, tekeningen, catalogi en prijslijsten rekening houden met de gebruikelijke spelingen, kleine afwijkingen en wijzigingen in bijvoorbeeld constructies of onderdelen, nodig ten behoeve van een goede uitvoering. De door NEH geleverde producten mogen derhalve van de omschrijving in de catalogi, prijslijst of orderbevestiging afwijken, indien en voor zover het gaat om kleine verschillen en ondergeschikte wijzigingen.

3 AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

1. De door NEH opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Een overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door de afnemer niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden en de afnemer kan wegens termijnoverschrijding geen aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij NEH de overeenkomst ook niet of niet geheel binnen een haar naar afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is in dat geval slechts toegestaan voor zover van de afnemer instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

2. Indien in een overeenkomst een internationale handelsterm is gebezigd wordt daarmee gedoeld op levering overeenkomstig de desbetreffende definitie van deze handelsterm in de meest recente versie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Wanneer niet anders is overeengekomen, vindt levering plaats 'af magazijn' NEH.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt het transport van de door de afnemer bestelde producten door NEH bepaald. De kosten van transport zijn voor rekening van de afnemer.

4. Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering van producten in Nederland:
a. Voor orders boven een netto factuurbedrag van € 500,- franco op plaats van bestemming, waarbij de grens van € 500.- per in de order voorkomende bestemming geldt.
b. Voor orders van een netto factuurbedrag kleiner of gelijk aan € 500,- geschiedt de levering op kosten van de koper, waarbij de afleveringskosten € 25.- bedragen.

5. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen of in het magazijn van NEH aan de afnemer ter hand zijn gesteld, gaat het risico wat deze producten betreft over op de afnemer.

6. Verzoekt de afnemer om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijzen te doen plaatsvinden, dan kan NEH de hieraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening brengen.

7. Indien de afnemer in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, is NEH gerechtigd de producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan - in welk geval levering wordt geacht te hebben plaats gehad, of, zulks ter keuze van NEH - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Het vorenstaande laat de rechten van NEH voortvloeiend uit het gemene recht onverlet; NEH behoudt zich met name ook het recht op volledige schadevergoeding voor.

8. Eventuele retourzendingen aan NEH moeten altijd franco, onder opgave van redenen geschieden: bij niet-inachtname van deze voorwaarde is NEH gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de afnemer. Een retourzending geschiedt voor risico van de afnemer.

4 PRIJZEN

1. Alle door NEH genoteerde prijzen zijn af magazijn tenzij anders aangegeven. Tenzij anders door NEH aangegeven zijn alle prijzen en bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

2. De genoteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Indien de vrachttarieven na totstandkoming van de overeenkomst stijgen is NEH gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en is de afnemer deze prijs verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de prijs vast is. Een stijging van BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend. De stijging van overige kosten, die voor NEH na 3 (drie) maanden na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden – bijvoorbeeld stijging van inkoopprijzen en lonen of ten gevolge van wijzigingen in wisselkoersverhoudingen – mag NEH eveneens doorberekenen.

5 BETALING

1. Alle betalingen aan NEH dienen zonder aftrek van enige korting of compensatie te geschieden op de door NEH aan te geven wijze en wel binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen of op de factuur is aangegeven. NEH is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.

2. NEH is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel vervangende zekerheid te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens (verder) te presteren.

3. Indien de afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft NEH het recht de nakoming van al haar verbintenissen jegens de afnemer op te schorten, tevens heeft NEH het recht op schadevergoeding ex 6:74 BW, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

4. Is de afnemer in gebreke met tijdige betaling, dan heeft NEH het recht, zonder dat nadere aanzegging door NEH nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de gehele betaling een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de handelsrente ex 6:119a BW geldend op de vervaldatum. Deze rente is onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Daarnaast is de afnemer gehouden aan NEH die kosten te voldoen die verband houden met de incassering van de vordering(en) van NEH; deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van NEH om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BW in rekening te mogen brengen. In geval van een gerechtelijke procedure waarbij NEH volledig in het gelijk wordt gesteld is de afnemer tevens gehouden de werkelijk gemaakte proceskosten aan NEH te vergoeden.

5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds en in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door NEH geleverde of nog te leveren producten. NEH blijft eigenaar van deze producten zolang afnemer de vorderingen van NEH ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. NEH blijft tevens eigenaar van de geleverde en nog te leveren producten zolang afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang afnemer vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.

2. Afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door NEH geleverde producten een pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van NEH te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

3. Ingeval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens NEH niet nakomt, is NEH zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Afnemer machtigt NEH de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

4. NEH verschaft aan afnemer, op het moment dat afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van NEH ten behoeve van andere aanspraken die NEH op koper heeft. Afnemer zal op eerste verzoek van NEH zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat verband vereist zijn.

5. Blijft afnemer in gebreke om binnen de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn van 30 dagen na factuurdatum te betalen, dan is NEH gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring gericht aan afnemer te ontbinden. Op de afnemer rust dan de plicht tot teruggave van de door NEH geleverde zaken, dan wel de verplichting om op andere wijze de door NEH verrichte prestatie ongedaan te maken.

7 RECLAME

1. Zichtbare transportschade of manco's dienen door de afnemer binnen 24 (vierentwintig) uur na aflevering aan NEH schriftelijk te worden gemeld met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van NEH, zulks op straffe van verval van het recht van de afnemer om zich op een en ander te beroepen.

2. Klachten van de afnemer die betrekking hebben op een onjuiste levering of op gebreken aan de producten, moeten door de afnemer binnen 14 (veertien) dagen na levering aan NEH schriftelijk ter kennis worden gebracht. Deze termijn komt in plaats van de kwalificatie ‘met bekwame spoed’ als bedoeld in 7:23 lid 1 BW. Op afnemer rust de verplichting om de producten direct na aflevering op functionaliteit en eventuele defecten te controleren.

3. Ingeval afnemer direct na aflevering, doch in ieder geval binnen een termijn van 14 (veertien) dagen constateert dat er breuken zijn op opgetreden in de producten, dan draagt de afnemer het breukrisico, in die zin, dat 3% per afgeleverde zending voor rekening van de afnemer komt bij een order tot € 2.500,-. Bij een order van € 2.500,- tot € 5.000,- is het breukpercentage per afgeleverde zending 2% en bij orders boven € 5.000,- komt 1% voor rekening van de afnemer. Is het breukpercentage hoger dan in bovengenoemde gevallen dan wordt het meerdere door NEH vergoed, hetzij door nalevering, hetzij door crediteren van de tegenwaarde, een en ander in onderling overleg te bepalen.

4. De toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

5. Het terug zenden van afgeleverde producten kan slechts plaats vinden na voorafgaande toestemming van NEH en dient te geschieden volgens door NEH te geven (transport-)instructies. Toestemming tot het terugzenden, respectievelijk inontvangstname van de producten door NEH betekent nimmer dat NEH erkent dat het door de afnemer gestelde gebrek zicht voordoet. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEH behoeven door NEH niet te worden aanvaard. Indien NEH in een dergelijk geval teruggezonden producten toch in ontvangst neemt, worden de producten voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen en te zijner beschikking gehouden.

8 OVERMACHT

1. Indien NEH tekortschiet in de nakoming van enige verplichting richting de afnemer kan dat tekortschieten niet aan NEH worden toegerekend indien haar de nakoming van de desbetreffende verplichting wordt respectievelijk werd bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van NEH is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten - met name te late of niet-levering - door toeleveranciers en/of transporteurs (waaronder begrepen het verlies van zaken tijdens het transport), tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, sabotage, diefstal uit de magazijnen van NEH, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverboden, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosies, oorlog of daarop gelijkende situaties.

2. Indien zich een situatie voordoet als in bepaling 1 van dit artikel bedoeld is NEH bevoegd de overeenkomst te ontbinden respectievelijk de uitvoering daarvan op te schorten of de voorwaarden van de overeenkomst anderszins aan te passen, zonder dat NEH uit dien hoofde tot enige schadevergoeding is gehouden. NEH zal de afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van haar verhindering om de overeenkomst uit te voeren en omtrent haar uitoefening van de hiervoor bedoelde bevoegdheden.

9 AANSPRAKELIJKHEID

1. NEH aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2. Koper kan jegens NEH slechts (garantie)aanspraken doen gelden indien de garantieverplichtingen ter zake van de door NEH geleverde producten niet door derden (bijvoorbeeld NEH haar leveranciers of fabrikanten) op zich zijn genomen. De aansprakelijkheid van NEH is in dat geval beperkt tot gebreken die het gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

3. In het geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is NEH slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie of - door NEH te bepalen - levering van vervangende zaken na retournering van de gebrekkige zaken. Iedere aansprakelijkheid van NEH voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. NEH is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door afnemer en schade wegens door afnemer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. NEH is in geen geval aansprakelijk indien afnemer wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen aan de door NEH geleverde producten en/of diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik voor doeleinden waartoe de producten en/of diensten niet zijn geleverd.

4. De door NEH te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW). De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door afnemer bedongen en door NEH verleende crediteringen.

5. In geval van opzet of grove schuld van NEH waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is NEH slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het verzekerde bedrag per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

6. Aansprakelijkheid van NEH voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop rechtens geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen in de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan het verzekerde bedragen.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding/reclame is dat de afnemer na het ontstaan van de schade, daarvan binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk melding heeft gedaan aan NEH. Afnemer is niet gerechtigd de zaken ter zake waarvan door hem niet gemotiveerd wordt gereclameerd terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige reden, door NEH te bepalen, dan zijn alle kosten van terugverzending en bijkomende kosten voor rekening van afnemer. NEH is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van afnemer onder derden op te slaan.

8. Afnemer vrijwaart NEH voor alle schade die zij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door NEH geleverde producten en/of diensten, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen:
* aanspraken van derden, werknemers van afnemer daaronder begrepen, die schade lijden als gevolg van onrechtmatig handelen van werknemers van NEH die ter beschikking zijn gesteld van afnemer en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
* aanspraken van derden, werknemers van NEH daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van afnemer of van onveilige situaties in diens bedrijf;
* aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van een gebrek in door NEH geleverde producten en/of diensten die door koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met producten en/of diensten van koper en/of derden, tenzij afnemer bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

9. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 tot en met 7 van dit artikel wordt, voor zover rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, door NEH iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van NEH wordt uitbetaald. In alle gevallen, waarin op grond van dit artikel rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, heeft afnemer slechts aanspraak op vergoeding van schade indien en voor zover de verzekering van NEH in het betreffende geval aanspraak op uitkering geeft.

10 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle rechten van intellectuele en industriele eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten/diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij NEH.

2. Afnemer kan op geen enkele wijze aanspraken doen gelden op de in lid 1. genoemde rechten. Het is afnemer uitsluitend toegestaan de van NEH gekochte producten in ongewijzigde vorm te verkopen. Het is afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de gekochte producten op enigerlei wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopieren. Evenmin is het afnemer toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, etc. op welke wijze ook te gebruiken, anders dan met en conform de uitdrukkelijke vooraf gegeven schriftelijke toestemming van NEH.

11 VERPLICHTINGEN KOPER

1. Afnemer verschaft NEH steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie en zal hiertoe alle medewerking verlenen.

2. Indien voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van NEH staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft NEH in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst en heeft NEH het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

12 ONTBINDING

1. NEH heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, welke van zo ernstige aard is, dat van NEH voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, en afnemer, nadat deze bij aangetekende brief in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geeigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.

2. NEH kan de overeenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beeindigen, indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien afnemer surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend of indien afnemer anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. NEH is ter zake de ontbinding als bedoeld in de vorige zin nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

3. Indien afnemer op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan NEH de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door NEH nog niet is uitgevoerd. Bedragen die NEH vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen NEH reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij.

13 OVERIGE BEPALINGEN

1. Wijzigingen van of aanvullingen op de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Gebruik van door NEH geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van afnemer.

3. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

4. NEH is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen.

5. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen, tenzij met expliciete schriftelijke instemming van NEH. Onder derden worden hier mede begrepen met koper verbonden of gelieerde partijen.

14 TOEPASSELIJK RECHT

Op de door NEH gedane offertes en op alle door NEH aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15 GESCHILLENBESLECHTING

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de opdracht of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en van de opdrachten / overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Algemene Voorwaarden, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, wordt door de bevoegde rechter te Haarlem beslecht, tenzij NEH schriftelijk aangeeft het geschil aan een andere rechter te willen voorleggen of de zaak in arbitrage te willen laten beslechten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 60869046 bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

New edition ampersand watermark